top of page

Često postavljana pitanja (FAQ)

Udruženje kriminalista, kriminologa i menadžera sigurnosti okuplja kriminaliste, kriminologe i menadžere sigurnosti sa područja cijele Bosne i Hercegovine u cilju zaštite i unapređenja struke, unaprjeđenja profesionalnih i etičkih standarda, poboljšanja institucionalnog, ekonomskog i socijalnog statusa kriminalista, kriminologa i menadžera sigurnosti. 

01 /
Šta radi Udruženje KKMS? / Koja je misija Udruženja?

Članovi Udruženja mogu biti:  stalni članovi, pridruženi članovi i počasni članovi.


Stalni član Udruženja može postati svaki državljanin Bosne i Hercegovine koji je stekao zvanje kriminaliste, kriminologa ili menadžera sigurnosti (ili ekvivalentna zvanja) i koji prihvati Statut i ciljeve Udruženja.
Pridruženi član može biti svaka fizička i pravna osoba koja finansijski ili na drugi način podržava Udruženje i ostvarenje ciljeva Udruženja. 
Počasni član može postati fizička i pravna osoba koja se posebno istakne i ostvari posebno značajne rezultate u ostvarenju ciljeva i djelatnosti Udruženja.

02 /
Ko može postati član udruženja KKMS?
05 /

Za stupanje u članstvo Udruženja KKMS podnosi se aplikacija na propisanom obrascu, kao i pristup sportskoj sekciji na propisanom obrascu Informacije o visini i načinu plaćanja članarine se mogu pronaći u Odluci  o visini i načinu plaćanja članarine u 2023. godini (odluka)

Popunjena aplikacija i potvrda o uplati se dostavlja na e-mail Udruženja. O aplikaciji odlučuje predsjednica Udruženja. Primljeni član se upisuje u evidenciju članstva. Udruženje vodi registar svojih članova. 
Sve dodatne informacije možete dobiti upitom na e-mail ukkms.info@gmail.com
Članstvo u Udruženju može prestati (1) na vlastiti zahtjev, i to potpisivanjem izjave o istupanju iz Udruženja; (2) isključenjem u slučaju djelovanja u suprotnosti sa ciljevima i Statutom Udruženja; (3) smrću člana.

Kako mogu postati član Udruženja KKMS?

Kriminalisti, kriminolozi i menadžeri sigurnosti, okupljeni u strukovno udruženje, na temelju svojih znanja i jake volje, vode glavnu riječ u kreiranju politika suprotstavljanja kriminalitetu u Bosni i Hercegovini.

04 /
Šta želimo postići?/Šta je vizija Udruženja KKMS?
03 /
Koja su prava i dužnosti članova Udruženja KKMS?

Prava članova Udruženja su:
1.    Da biraju organe Udruženja i da u njih budu birani,
2.    Da daju prijedloge, mišljenja i sugestije,
3.    Da prate rad Udruženja i pokreću inicijative za rješavanje pitanja od interesa za Udruženje,
4.    Da budu redovno informisani o radu i rezultatima rada,
5.    Da u zaštiti svojih prava koriste pomoć Udruženja,
6.    Da predstavljaju Udruženje, kad im organi Udruženja to povjere.

 

Dužnosti članova Udruženja su:

1.    Da učestvuju u aktivnostima Udruženja
2.    Da savjesno i odgovorno izvršavaju povjerene poslove i zadatke u vezi sa radom i aktivnostima Udruženja
3.    Da propagiraju djelatnost Udruženja, a posebno značaj programskih ciljeva
4.    Da redovno izvršavaju preuzete obaveze prema Udruženju i provode odluke, stavove i zaključke organa Udruženja
5.    Da uredno i na vrijeme izmiruju članarinu u skladu sa odlukom Skupštine Udruženja
6.    Da se pridržavaju odredaba Statuta i drugih akata donesenih od strane organa Udruženja
7.    Da informišu organe Udruženja o eventualnom neprimjerenom radu drugih članova Udruženja.

 

bottom of page