top of page

Javni poziv za nabavke

Udruženje kriminalista, kriminologa i menadžera sigurnosti realizuje Projekat “Probudi se!” koji je dio Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Projekat se realizuje uz podršku Općine Novo Sarajevo.


U sklopu projekta raspisujemo četiri zasebna poziva za javnu nabavku sljedećeg:

  1. Majice i dukserice

  2. Promotivni materijal

  3. Osvježenje i grickalice

  4. Zakup prostora


1. Majice i dukserice


Od ponuđača očekujemo sljedeće:

Osigurati nabavku, kvalitet i potrebnu količinu sljedećih majica i dukserica

Red.br.

Naziv artikla

Jed.mj.

Količina

Veličine

Materijal

1.

Majice kratkih rukava sa štampom

Kom.

95

S – 20 kom, M – 50 kom,

L – 20kom, XL – 5 kom


Pamuk 100%

2.

Dukserice sa štampom

Kom.

5

M – 3 kom, S – 1 kom i 1 L

Pamuk/polister

2. Promotivni materijal


Od ponuđača očekujemo sljedeće: Osigurati nabavku, kvalitet I potrebnu količinu sljedećeg promotivnog materijala

Red.br.

Naziv artikla

Jed.mj.

Količina

Specifikacija

1.

Certifikati

Kom.

70

Format A4, konzdruk papiru 350 grama

2.

Hemijske olovke sa štampom

Kom.

70

Hemijska olovka

3.

Blokčić sa štampom

Kom.

70

dimenzije: 9.8 x 14 x 0.9 cm

3. Osvježenje i grickalice


Od ponuđača očekujemo sljedeće: Osigurati nabavku, kvalitet I potrebnu količinu sljedećeg osvježenja i grickalica

Red.br.

Naziv artikla

Jed.mj.

Količina

1.

Negazirani bezalkoholnih prirodnih napitaka - sokova

Kom.

70 – (0,5l)

2.

Gazirana bezalkoholni napitak

Kom.

70 – (0,5l)

3.

Prirodni negazirana voda

Kom.

70 – (0,5l)

4.

​Prirodna mineralna voda

Kom.

70 – (0,5l)

5.

Kesica slani štapići

Kom.

70 – (cca 200 grama)


4. Zakup prostora


Od ponuđača očekujemo sljedeće: Osigurati nabavku sljedećeg zakupa prostora I to sljedeće specifikacije:

- Kapacitet minimum 40 osoba

- Kino postavka

- Laptop

- Projektor

- Projekcijsko platno


Zakup prostorija nam je potreban u vremenskom period od 12. – 15.06.2023. godine ukupno 4 dana, na području Općine/Opštine Novo Sarajevo, Sarajevo.


PRAVO PRIJAVE:

Pravo prijave imaju sva pravna lica iz Bosne i Hercegovine koja imaju registrovanu djelatnost prodaje, uvoza i/ili distribucije kancelarijskog materijala i opreme, promotivnih artikala, poslovnih poklona, kompjuterske opreme i sličnog asortimana proizvoda.OBAVEZA IZVRŠILACA:

Od odabranog izvršilaca posla se očekuje sljedeće:

  • Osigurati nabavku navedene robe u skladu sa datim specifikacijama

  • Osigurati kvalitetnu isporuku materijala uz poštivanje dogovora oko roka isporuke sa Naručiocem.


KOMUNIKACIJA SA UGOVARAČEM:

Sve informacije u vezi sa nabavkom, zahtjevi za pojašnjenje i druge informacije, ponuđači mogu dobiti isključivo od kontakt osobe, u protivnom drugi način korespondencije između ugovarača i ponuđača treba se odvijati isključivo putem e-maila ukkms.info@gmail.com sa naznakom u naslovu mail-a „Upit – Nabavka promotivnog materijala“


PRIPREMA PONUDE:

Ponude se dostavljaju na email adresu naznačenu u sekciji „Način dostavljanja ponude“ Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa uslovima nabavke

Ponude koje nisu u skladu sa navedenim uslovima, neće se uzeti u razmatranje.

Ponuđači snose sve troškove nastale tokom pripreme i dostavljanja ponude.

Ponuda mora sadržavati datum i potpis ponuđača sa kontakt informacijama. Ukoliko sadrži više od jedne stranice, potrebno je da sve stranice budu numerisane, na način da je vidljiv redni broj stranice.

U roku za podnošenje ponuda, ponuđač može da izmjeni, dopuni ili povuče ponudu. Ponuđač podnosi izmjenu, dopunu ili povlačenje ponude sa naznakom jedne od opcija „Izmjena/dopuna/povlačenje ponude“PONUDA TREBA DA SADRŽI:

  • Fakturu

  • Popis robe

  • Jasno naznačena cijena sa PDV-om

Period važenja ponude je 30 dana, računajući od dana zatvaranja poziva za ponude. Period važenja ponude treba biti jasno iskazan u ponudi.


ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU:

Ugovarač će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača najkasnije pet(5) radnih dana od isteka roka za podnošenje ponuda.ROK, NAČIN, I USLOVI PLAĆANJA IZABRANOM PONUĐAČU:

Plaćanje izabranom ponuđaču će se izvršiti na žiro račun ponuđaču, po primitku finalne fakture nakon izvršavanja usluge. Avansna plaćanja nisu prihvatljiva.


KRITERIJ ZA ODABIR NAJBOLJE PONUDE:

Ugovarač će donijeti odluku o najuspješnijoj ponudi na osnovi sljedećih kriterija:

- Pokazane stručnosti i iskustva ponuđača

- Potvrda o mogućnosti isporuke promotivnog materijala u datom roku

- Finansijske ponude


NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE:

Ponuđaći su obavezni da pripreme ponudu u skladu sa navedenim zahtjevima. Ponude koje nisu u skladu sa navedenim zahtjevima neće se uzimati u razmatranje..

Ponude se mogu dostaviti: isključivo putem e-mail na e-mail adresu ukkms.info@gmail.com sa naznakom „Nabavka promotivnog materijala“


ROK DOSTAVLJANJA PONUDE:

Krajnji rok za dostavljanje ponude je 26.05.2023. godine

Ugovarač će izabranog ponuđača obavijestiti o prihvatanju ponude najkasnije u roku od pet (5) dana. U istom periodu bit će obaviješteni i svi ostali ponuđači u postupku nabavke, čija ponuda nije prihvaćena.

Udruženje kriminalista, kriminologa i menadžera sigurnosti


Comments


Izdvojeno
Najnovije
Arhiva
Oznake
bottom of page